Novinky

03.05.2021 Zápis do ŠD 2021/2022

Ve složce "Školní družina" naleznete informace a zápisový lístek k zápisu do školní družiny pro rok 2021/2022.

18.12.2020 Platby za kroužky.

Z důvodu pandemie COVID 19 se v 1. pololetí konal malý počet schůzek kroužků a proto se naše organizace rozhodla odpustit platby za toto období. Částky již zaplacené budou převedeny na 2. pololetí. Ten, kdo zaplatil poplatek na celý rok, obdrží platbu za 1. pololetí zpět.

10.02.2020 ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ.

Na dotovaný oběd mají děti nárok pouze pokud dochází do školy. V první den nemoci lze oběd vyzvednout do kastrůlků, další dny nemoci musí být obědy odhlášeny, jinak propadají a je nutné je zaplatit v plné výši, která činí 60 Kč.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

17.04.2021 Informace k provozu školní družiny od 19. 4. 2021
Od 19. 4. 2021 je uložena povinnost testovat žáky 2x týdně Ag testy – v ranní školní družině v pondělí a ve čtvrtek, případně při prvním příchodu do ranní družiny, pokud nebyl žák testován v určený den ve škole – testy „LEPU“
K testování se může dostavit žák pouze pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění
Testování se neprovádí u žáků, kteří prodělali onemocnění COVID – 19 a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žák prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře).
Organizace testování ve školní družině

  • Žáci docházející do ranní školní družiny musí přijít nejdéle do 7:15, testování bude probíhat v testovací místnosti (polytechnická dílna první část) za asistence zaměstnance organizace
  • V případě testování žáků 1. – 3. ročníků je umožněna asistence zákonného zástupce
  • Žáci docházející do celodenní družiny musí přijít nejdéle do 7:30 - testování bude probíhat v určené třídě (polytechnická dílna první část) za asistence zaměstnance organizace
Více informaci o testování – https://testovani.edu.cz/ 
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021
  • umožnění osobní přítomnosti na vzdělávání dětem, jejichž zákonní zástupci jsou zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb; pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy; zaměstnanci bezpečnostních sborů; příslušníci ozbrojených sil; zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví; zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů; zaměstnanci Úřadu práce České republiky; zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení; zaměstnanci Finanční správy České republiky.
  • Školní družina bude v provozu pro prezenčně vzdělávané žáky – ranní družina od 6,00 hodin, odpolední družina od 11,35, bude zajištěna homogenita třídy dle tříd ve škole
  • Školní družina bude celodenně v provozu pro distančně vzdělávané žáky, jejich zákonný zástupce patří mezi vybrané profese (viz. výše) – žáci se dostaví do 7,30, v dopoledních hodinách bude za přítomnosti pedagogů probíhat online výuka či individuální výuka, v odpoledních hodinách bude probíhat činnost v rámci ŠVP školní družiny
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k Ochraně dýchacích cest – tímto mimořádným opatřením je stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak, že:
  • V základní škole, školní družině, školní jídelně jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku